นโยบายพรรค คลิกที่นี่

เพื่อไทย1  
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 3. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
4. นายเสนาะ เทียนทอง 5. พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 6. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8. นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 11. พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก 12. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13. นายบัณฑูร สุภัควณิช 14. พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย 15. นายสันติ พร้อมพัฒน์
16. พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน 17. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ 18. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
19. นายเหวง โตจิราการ 20. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 21. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22. นายวัฒนา เมืองสุข 23. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา 24. ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิ นวรัตน์
25. นางสาวภูวนิดา คุนผลิน 26. นายสุนัย จุลพงศธร 27. นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
28. นายคณวัฒน์ วศินสังวร 29. นายอัสนี เชิดชัย 30. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
31. พันตรีอาณันย์ วัชโรทัย 32. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ 38. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39. นายสมพล เกยุราพันธุ์
40. นายพงศกร อรรณนพพร 41. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
43. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 45. นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
46. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 47. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48. นายพายัพ ปั้นเกตุ
49. นางรังสิมา เจริญศิริ 50. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ 51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52. นายธนิก มาสีพิทักษ์ 53. นายพิชิต ชื่นบาน 54. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55. นายนิยม วรปัญญา 56. นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก 57. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
58. นายเวียง วรเชษฐ์ 59. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60. นายวิเชียร ขาวขำ
61. นายประวัฒน์ อุตโมท 62. นายดนุพร ปุณณกันต์ 63. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
64. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ 65. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 66. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
67. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68. นายธวัชชัย สุทธิบงกช 69. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
70. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 71. นางสาวมาลินี อินฉัตร 72. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
73. นายเอกธนัช อินทร์รอด 74. นายถิรชัย วุฒิธรรม 75. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
76. นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด 77. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78. นายกมล บันไดเพชร
79. นางฉวีวรรณ คลังแสง 80. นายโสภณ เพชรสว่าง 81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
82. นายสถิรพร นาคสุข 83. นายประแสง มงคลศิริ 84. นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
85. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 86. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 87. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
88. นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 89. นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90. พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง
91. พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี 92. นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 93. นายประสพ บุษราคัม
94. นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 95. นายปิยะ อังกินันทน์ 96. นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
97. นายประเกียรติ นาสิมมา 98. นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99. นายวิบูลย์ แช่มชื่น
100. ร้อยตำรวจโทเชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ 101. นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102. นายสมบัติ เมทะนี
103. นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 104. นายถนอม สมผล 105. นายธนกฤต ชะเอมน้อย
106. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 107. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 108. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
109. นายสุเทพ สายทอง 110. พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร 111. นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
112. นายบัวสอน ประชามอญ 113. นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114. นายเรวัต สิรินุกุล
115. นายพิทยา พุกกะมาน 116. นางพรรณี แสงสันต์ 117. นายกล่ำคาน ปาทาน
118. นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119. นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120. นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
121. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 122. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล 123. พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี
124. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125. นางนลินี ทวีสิน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน2  
1. ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ 2. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 3. นางพรรณี จารุสมบัติ
4. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 5. นางระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 6. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
7. นายประเชิญ ติชะปัญจนิตย์ 8. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ 9. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
10. นายธนการ ดำรงรัตน์ 11. นายประทีป กรีฑาเวช 12. นายนิกร เลาหพงศ์ชนะ
13. นายโอฬาร กาญจนากาศ 14. นายธนะสิทธิ์ โควสุวัฒน์ชัย 15. นายมานะ เกียรติเชิดแสงสุข
16. นายโยธิน ณ บางช้าง 17. นายภิรมย์ จั่นถาวร 18. นายปกครอง ผาสุขยืด
19. นายไผง ครอบบัวบาน 20. นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล 21. นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ
22. นางสาวอรไท นิตย์คำหาญ 23. นายทอง ศีละวงษ์ 24. พลตรีณัทภัค มาสำราญ
25. นายสมิต จิตเพียรธรรม 26. นายลิขิต มุกดา 27. นายพงษ์ศักดิ์ หนุ่มรักชาติ
28. นายสุวิชัย ศุภรานนท์ 29. นายพลกฤษณ์ ชูจิตร 30. นายเกริกฤทธิ์ ลันไธสง
31. นางสาวภคมน ฤดีสุขธนกุล 32. นายเลี้ยม วงศ์ผาบุตร 33. นายนิลโกศล นิลประภัสสร
34. นายจิราวัฒน์ โสรัจพงศ์เกษม 35. นายณัฐวัฒณ์ เจริญผล 36. นางสาวขวัญใจ พูลเพียร
37. นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร 38. นายเกษม พุทธิพงษ์ 39. นายนนทรัฐ ขจีกุล
40. นายจักรพันธ์ สูตรประจัน 41. นายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิพรหม 42. นายสมชาย เมฆกิตติกุล
43. นายอาคม พรหมรักษ์ 44. นายสายันห์ ศรีขันธ์ 45. นายวีรพล วัชรสินธุ
46. นายพัสกร วัฒนโพธิ์ทอง 47. นายธน ชำนาญกิจ 48. นางนนทวรรณ สุวรรณสุนทร
49. นางสาวสุภาพร แก้วสว่าง 50. นางจันทิรา สุวรรณสุนทร 51. พันเอกพีระยุทธ ไพบูลย์วิริยะวิช
52. นายสุวรรณ สะท้านภพ 53. นางมลฑา เทานอก 54. นางสายบัว สุริยนต์
55. ร้อยตรีเปลื้อง ไกรกลาง 56. นายนิพล แว่นในเมือง 57. ร้อยตรีสมนึก ชอบสูงเนิน
58. นางเรณู รักษาสุวรรณ 59. จ่าสิบตำรวจประดิษฐ์ เกิดศิลป์ 60. พันโทอุทัย วิทยากาญจน์
61. นายประเสริฐ สำราญเลิศนภา 62. นายพิสิฏฐ์ ธรรมบุตร 63. นายเย็น โพธิ์ทะเล
64. นางประสมสุข พูลพิพัฒน์ 65. นางจำเรียง ศิริศักดิ์ 66. พันตรีสมหมาย ลอยศักดิ์
67. นายณัฐวุฒิ เตชะวณิช 68. นางส้มจีน กระแสร์กุศล 69. นางสุภาพ สิทธิศักดิ์
70. นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 71. นางศุภากร มาดีประเสริฐ 72. นายฉอ้อน ศรีสวัสดิ์
73. นางศุภกร สาตร์สูงเนิน 74. นายสำรวย สุวรรณ 75. นายทรงพล กิตติพลานนท์
76. นายมณัติ พูนจันอัด 77. นายวีระวงษ์ นำกองพระทราย 78. นายสุวัฒน์ ทรวงโพธิ์
79. นางอรพรรณ มาจำเนียร 80. นายเสน่ห์ นาพุดซา 81. นายชุ่ม ดีหมื่นไวย
82. นายศุภฤกษ์ กลางในเมือง 83. นางสิริวรรณ ปฐมพาณิชย์พงศ์ 84. นางนันทนา แดงใหม่
85. นางกมลรัตน์ อดทน 86. นายกฤษฎา จุฑาจินดาเขต 87. นายวิวัฒน์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์
88. นายน้อย แซ่ตัง 89. นายสมศักดิ์ สกุลไพศาล 90. นางจุรีย์ อังกนก
91. นางปรางค์ทิพย์ เขียวอ่อน 92. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ 93. นางสาวขนิษฐา เยมสันเทียะ
94. นางวิภาศรี เทพสถิตย์ 95. นางจุรีรัตน์ ภูห้องไสย์ 96. นางสาววัลยา สอนใจ
97. นางนิตยา อุ่นดี 98. นางบังอร บุญละคร 99. นางมารีย์ อุทิศ
100. นายเจนรบ กระแสร์สกุศล 101. นางสาวโสภา พิเคราะห์ภูมิ 102. นางรุ่งทิวา บุญมีมีไชย
103. นางสาววิจิตรา สิทธิไทย 104. นางเทียมจิตร แก้ววรรณา 105. นายประทวน คำทอง
106. นางวารี ลาภกระโทก 107. นายทองสุก รอดเจริญ 108. นางสวงค์ ปิตะนีละวัตร
109. นายแหวน ส้มทอง 110. นางสาวปัญจรัตน์ ผักใหม 111. นายสนิท รอดเจริญ
112. นางพรทิพย์ เซี่ยงว่อง 113. นางบุญยัง สาริกา 114. นางประไพ โพธิกุล
115. นางกนกวรีย์ โล่หิรัญ 116. นางกันนิกา แก้วกระจ่าง 117. นางฉวี หล่อทอง
118. นางสุรีรัตน์ สมิตรชาติ 119. นางไสว บุญคุ้ม 120. นายรอด รอดเจริญ
121. นายสง่า ประดิษฐสุวรรณ์ 122. นางอรนุช บรรทึก 123. นางมุ่ยฟ้า ทรัพย์ศุกล
124. นางวัฒนา ประทุม 125. นายโชคชัย แก้วสันถวะกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาธิปไตยใหม่3  
1. นายสุรทิน พิจารณ์ 2. นางพัชรินทร์ มั่นปาน 3. นายสุระพล เมืองจันทร์
4. นางกชวรรณ เขมะประสิทธิ์ 5. นางยุวดี บำรุงบุตร 6. นายสรรพศิลป์ มั่นปาน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชากรไทย4  
1. นายสุมิตร สุนทรเวช 2. นายสุเชษฐ์ สุนทรเวช 3. นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ์
4. นายทองเปลว ใจชุนสกุล 5. นางพิชญ์ดา เดอเยซูซ์ 6. นายวินัย เกตุโสภิต
7. พันตำรวจเอกชนบดี ภู่สุวรรณ 8. นายสุรัตน์ ยุทธนาวนิชย์ 9. นายเสนีย์ มติภักดี
10. นายแสงฟ้า นพรัตน์เรืองเด่น 11. นายสุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ 12. นางสาวฐิติรัตน์ ปฐวีวรากิตติ์
13. นายธีระ เจียบุญหยก


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รักประเทศไทย5  
1. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 2. นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ 3. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
4. นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน 5. นายสมเพชร แต่งงาม 6. นายวุฒิชัย จันเกษม
7. นางสาวรัตนากร พึ่งเกตุ 8. นางสาวปริญญา นวลขาว 9. นายเรืองโรจน์ นุ่มโต
10. นางสาวอุษา บุญปาน 11. นางสุพัสรา นราแย้ม


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลังชล6  
1. นายสันตศักย์ จรูญ 2. นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 3. นายสุระ เตชะทัต
4. นายเชาวน์ มณีวงษ์ 5. นายจรุง อุคพัชญ์สกุล 6. นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร
7. นายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม 8. นายธัชชัย ชื่นชม 9. นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิสิทธิ์
10. นายเฉลิม อุดมศิลป์ 11. นายธนเทพ หงษ์สายพิน 12. นายธนพนธ์ วิสาสุวงศ์
13. นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ 14. นายชลภูมิ พุทธา 15. นายเฉลิมชัย กังสนันท์
16. นายสมศักดิ์ อัครโยธินกุล 17. นางสาววันเพ็ญ เตียวลักษณ์ 18. นายอภิชาติ สัจจะโชคธรรม


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาธรรม7  
1. นายตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ 2. นายมนัทเดช เจริญภูวดล 3. นายฮาซานิง ยูนุ๊
4. นายสันติ์ ดลภาวิจิตร 5. นายมะดิอุมา มะหะรัม 6. นายมูฮัมมัดฮุสนี หะยียูโซะ
7. นายซุลกิบลี อาดำ 8. นายมาหามะสะดี ดือราแม็ง 9. นายอัศมี หยีดาโอะ
10. นายสุรเดช จรรยาสวัสดิ์ 11. นายมะรีเพ็ง มะเซ็ง 12. นายมูฮำมัดฮีลมี จาเงาะ
13. นายบือราเฮ็ง ดือราแมง 14. นายสุทธิสันต์ มะวิง 15. นายอิสมาแอล เจะฮะ
16. นางสารีเพาะ เด็งสาแม 17. นายภูษิต เมิงขุนทด 18. นายกิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค
19. นายวีระวงษ์ ศรีชาดา 20. นายพิรวัตร รุจิโชค 21. นายณัฐถพงศ์ สุวิจักทิพย์
22. นายบุญล้อม ส่องแก้ว 23. นายอนลไชย เจริญภูวดล 24. นางสาวสุรีพร สุพรมมา
25. นายอำนวย พรมทอง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดำรงไทย8  
1. นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู 2. นางสาวหทัยทิพย์ เชิดชู 3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สันต์ ยาวะโนภาส
4. นางสาวพรรษสรณ์ นราเศรษฐพงษ์ 5. นายมะเซะ บากา 6. นายชาย คูโคกสูง
7. นายวรเชษฐ เชิดชู 8. นายอาแว ตีเยาะ 9. นางศุภลักษณ์ เชิดชู
10. นายณรงค์ ถือสัตย์ 11. นายธรรมะ โซซอง 12. นายสุจินดา จำปานิล
13. นางฟารีดะห์ เจ๊ะมะ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลังมวลชน9  
1. นายวิษณุ อินทรพยุง 2. นายกรภพ ครองจักรภพ 3. นางสาวจิตรลดา หลวงเกื้อกูล
4. นายขจรศักดิ์ อภิมหาสมบัติ 5. นางสุนาถ ช่วยสถิตย์ 6. นายสุวิทย์ เข็มรส
7. พันเอกประมวล เดชประมวลพล 8. ร้อยตรีเทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาธิปัตย์10  
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันนทน์ 5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6. นายกรณ์ จาติกวณิช
7. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 8. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 11. นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12. นายอิสสระ สมชัย
13. นายเจริญ คันธวงศ์ 14. นายอลงกรณ์ พลบุตร 15. นายอาคม เอ่งฉ้วน
16. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 17. นายสุทัศน์ เงินหมื่น 18. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
19. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20. นายวิฑูรย์ นามบุตร 21. นายถวิล ไพรสณฑ์
22. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 23. พันเอกวินัย สมพงษ์ 24. นายสุวโรช พะลัง
25. นางผุสดี ตามไท 26. นายปัญญวัฒน์ บุญมี 27. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
28. นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30. นายนิพนธ์ บุญญามณี
31. นางอานิก อัมระนันทน์ 32. นายโกวิทย์ ธารณา 33. นายอัศวิน วิภูศิริ
34. นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 35. นายเกียรติ สิทธีอมร 36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
37. นายกนก วงษ์ตระหง่าน 38. พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี 39. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
40. นายประกอบ จิรกิติ 41. นายพีรยศ ราฮิมมูลา 42. นายกษิต ภิรมย์
43. นายวีระชัย วีระเมธีกุล 44. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 45. นายวัชระ เพชรทอง
46. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศษฎ์ 47. นายอิสรา สุนทรวัฒน์ 48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
49. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 50. นายชัยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ 51. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
52. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54. นายธิติ มหบุญพาชัย
55. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 57. นายยุพ นานา
58. นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ 59. นายสัญชัย อินทรสูต 60. นายบรรพต ต้นธีรวงศ์
61. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ 62. นายสืบแสง พรหมบุญ 63. ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง
64. นายอภิชัย เตชะอุบล 65. นายวีระชัย ถาวรทนต์ 66. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
67. นายประกอบ สังข์โต 68. นายเกรียงยศ สุดลาภา 69. นายสุริยะ ศึกษากิจ
70. นายนาวี ศานติกะนาวิน 71. นายชีวเวช เวชชาชีวะ 72. นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
73. นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74. นายพรพล เอกอรรถพร 75. นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ
76. นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 77. นายคำรณ ณ ลำพูน 78. นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
79. นายจีรพงศ์ พวงทอง 80. นายราเมศ รัตนะเชวง 81. นางรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไข่ขาว
82. นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83. นายเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา 84. นายภูเบศ จันทนิมิ
85. นายแสนคม อนามพงษ์ 86. นายสุธรรม นทีทอง 87. นายสรวิศ ขุนจ้นทร์
88. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ 89. นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา 90. นายสุธี กรกมลพฤกษ์
91. นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 93. นายเชษฐ โกมลฐิติ
94. นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา 95. นายสกล เขมะพรรค 96. นายสำเร็จ ภูนิคม
97. นางสาวจันทรพร ขันโมลี 98. นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99. นางเตือนใจ นุอุปละ
100. นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์ 101. นายภราดร กลางบุรัมย์ 102. นายสุทัศน์ พรหมรัตน์
103. นายประสงค์ สุภาสัย 104. นายภณวัขร์นันท์ ไกรมาตย์ 105. นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย
106. นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 107. นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 108. นายธวัช มนูธรรมธร
109. นายกษิเดช กุลจิตติพร 110. นายขภัช นิมมานเหมินท์ 111. นายวัชระ สนธิชัย
112. นายรัฐไกร เอกเพชร 113. นายเอกมล อนันตกูล 114. นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ
115. พลเอกณรงค์ มหาคุณ 116. นายชุบ ชัยฤทธิไชย 117. นายมาร์โค เจริญใจ
118. นายครูนิตย์ ปิงเมือง 119. พันตำรวจโทวิชิต ศรีไชยวาน 120. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
121. นางสาวปานระพี แก้วภราดัย 122. นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 123. นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา
124. นางนิภา พริ้มศุลกะ 125. นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไทยพอเพียง11  
1. นายจำรัส อินทุมาร 2. นางสาวณัทธญากร อ่อนสร้อย 3. นายธเนศพัฒน์ ตั้งสำเริงวงศ์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รักษ์สันติ12  
1. ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2. นายนพดล อินนา 3. นายพันธ์เลิศ ใบหยก
4. นายกมล รัตนประสิทธิ์ 5. นายพีระพงศ์ สาคริก 6. นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน
7. นางจันทิวา สุรเชษฐพงษ์ 8. พลตำรวจโทณรงค์ ศิริสุนทร 9. พลตำรวจโทธนู ชัยนุกูลศิลา
10. พลเรือเอกพีรสรรพ์ วัชรมูล 11. พลตำรวจตรีสมชาติ สว่างเนตร 12. พลตำรวจตรีโชคชัย ดีประเสริฐวิทย์
13. พลตำรวจโทอัศวิน ณรงค์พันธ์ 14. พันตำรวจเอกพิรุณ สิงห์ทิพย์พันธุ์ 15. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
16. นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 17. นายอภิชาติ จิรัฐติยางกูร 18. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
19. พลเรือโทสุธี เมนะโพธิ 20. นายประภัทร์ ศรลัมพ์ 21. นายจักรพันธ์ นาคลดา
22. นายโกวิทย์ วัฒนกุล 23. พลโทชุมพร วิเชียร 24. นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย
25. นายอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 26. นายชัยพร ธนถาวรลาภ 27. นายรชต กฤตธรรมวรรณ
28. นายชูชัย ทองขาว 29. นางลาวัณย์ ตันติกุลพงศ์ 30. นายธีระวัฒน์ พอใจ
31. นายรัชพล คชชารุ่งโรจน์ 32. นายพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ 33. นายยงยุทธ แสงทองไพบูลย์
34. นางถนอมศรี ปรารถนาดี 35. นาวาอากาศเอกอัคร์วินต์ วรรณะศิลปิน 36. พันตำรวจโทขวัญชัย ชัยเวช
37. พลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ 38. นางสาวศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล 39. นายศรีรณ ยำอางค์
40. นายสุรินทร์ รอซซากี 41. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม 42. นายเสรี โตสารเดช
43. นายสมศักดิ์ สุขสำราญ 44. นายภูเจต อินทรกำแหง 45. นายขุนธรรม เดือดขุนทด
46. นางวารุณี ศรีธารชัย 47. นายกฤษดา กำแพงแก้ว 48. นายสุระพง ธรรมวรางกูร
49. นางสาวนารี เวียงคำ 50. นายจรินทร์ ภูริคุปต์ 51. นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ
52. พันตำรวจโทพิชัยยุทธ เฉลิมศิริหล้า 53. นายพงษ์สรรพ์ สรรพานิช 54. นายแนบ สุดสงวน
55. นายชัยพร มหาขันธ์ 56. นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์ 57. นายอภิชิต เจนพิทักษ์สมบัติ
58. นายสมชาย พิเชษฐพันธ์ 59. นายเกียรติศักดิ์ มีเสน 60. นายอิทธิ เกษตรคามพิทักษ์
61. นายภิญโญ อันอดิเรกกุล 62. นางสาวนันทิยาวลัย นันทะแกล้ว 63. นายวิษุวัต เจริญขวัญเมือง
64. นายปรีดี นักงาน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไทยเป็นสุข13  
1. นายประดิษฐ์ ศรีประชา 2. นายประกาศิต ชินทะวัน 3. นายอภิวิช ทองฤทธิ์
4. นางเพ็ญสิริ ปริญญา 5. นายพะนารถ ตามประทีป


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กิจสังคม14  
1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ 2. นางสาวสุวิภา คุณกิตติ 3. นายสันติ อุทัยพันธุ์
4. นายยุทธศักดิ์ ศิลปรัสมี 5. นายเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม 6. นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ
7. นายสมบัติ แก้วสองเมือง 8. นางพรศิริ ธนะสังข์ 9. นายสบาย ไสยรินทร์
10. พลเอกเดชชัย มีผดุง 11. นายโชค คุณกิตติ 12. นางนงนภัส ตันเจริญ
13. นายจรรยา จินดาทิพย์ 14. นายนคร อุทัยกัณฑ์ 15. นายจีระพัฒน์ แจ่มเงินวัฒนากูล
16. นายสุรินทร์ ขุนฑวุฒิ 17. นายวันชาติ บุญเก่า 18. นายสมชาย นรเศรษฐพงศ์
19. นายชอบ สาแช 20. นายมีชัย ภิรมย์กิจ 21. นายทองคำ บุญรอด
22. นายสุรินทร์ งามสุด 23. นายสมหมาย เชื้อสง่า 24. นายศิริ คานทอง
25. นายอำนวย แก้วกุญชร 26. นายอ้วน คงพินิจพานิชกิจ 27. นางสาวกัลยาณี สันติชาติ
28. นายเจริญ ตระการฤทธิ์ 29. นายทวีศักดิ์ สระใหญ่ 30. นายเรืองวิทย์ ยงบรรทม
31. นายสถาพร ทองคำ 32. ร้อยตำรวจตรีทวี ประทุมมา 33. นายสมพงศ์ อ่อนทอง
34. นายณัฎฐนันท์ สุรภาอรรถวิชญ์ 35. นายยาหมาด เจ๊ะง๊ะ 36. นายแพง ม่องปัญญา
37. นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงศ์ 38. นายสุบิน พรอัจฉริยกุล 39. นายพิชัย ศรีจันทร์ทอง
40. นายโรจน์ แสงฤดู 41. นายสง่า รัตนปริญญานนท์ 42. นายปัญญา เสือสกุล
43. นายสุริยา หรือประเสริฐ 44. นายอินศวร กาวรรณ 45. พลตรีนิพนธ์ คำแหง
46. นายสมคิด ประสิทธิ์ศาสตร์ 47. นายคำสิงห์ แก่นภูเขียว 48. นายสมพงศ์ โสภณสุริยะ
49. นายพลเอก วัฒนดิลก 50. นายวิวาห์ ศรีมุกข์ 51. นายวิรวิศว์ สามารถ
52. นายอาแว มามะแตหะ 53. นายอมร กล้าวิกย์กิจ 54. นายหลั่น ดวงเดือน
55. นายโสภา เปรมโสภณ 56. นาวาอากาศโทประดิษฐ์ จำเนียรพล 57. นายจำเริญ บัวบุตร
58. นายรำหลี เจ๊ะเล๊าะ 59. นายเสรี พิมพ์พัฒ 60. นายเทวฤทธิ์ แสงผา
61. นายบรรลุ นาคอาภา 62. นายองอาจ ไตรปิฏก 63. นายแสวง แสงสุวรรณ์
64. พันโทแสงจันทร์ จันทร์ขยัน 65. นายอาษา จันทร์พิทักษ์ 66. นายวิโรจน์ ทาทอง
67. นางสาวศิริกุล ศรีทอง 68. นายธรรมศักดิ์ แสงพรหมมินทร์ 69. นายปรีชา วัฒนพรหม
70. นายจิสราภิวัฒน สุวรรณศรี 71. นายสุวิทย์ ดิษฐประชา 72. นายชโยดม จันทร์ลุทิน
73. นายนันทวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์ 74. นายสรายุทธ หน่อใหม่ 75. นายชัยวัฒน์ ศรีคชา
76. นายไชยรัตน์ ปาโท้ 77. นายดำรง ลดหวั่น 78. นายธวัช ณะกัณฑ์
79. นางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบุญ 80. นางสาวนงนุช คานนิม 81. นายพินิจ มาลัยเล็ก
82. นายสมศักดิ์ รถทอง 83. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีศิริทรัพย์ 84. นายอัษฎากร ศรีเคน
85. นายนพปฎล อินทพรหม 86. พันตำรวจเอกวิชัย กองปัญโญ 87. นายธนากร คำสีโห
88. นางสาวเยาวรัตน์ แงวกุดเรือ 89. นายทันพงษ์ แก้วแช่ม 90. นายไพโรจน์ เตสะอาด
91. ร้อยโทสมชาย ยุซิ 92. นายสุกิจ ศรีวงศ์สุวรรณ 93. นายรุ่งโรจน์ กาญจนไพรดี
94. นายกฤษกร ศิริมาลัย 95. นายชาตรี เพชรแก้ว 96. นายมนัส จันทร์สุข
97. นายอนุศักดิ์ โกณะสิทธิ์ 98. นายนพพร ทับถาวร 99. นายถาวร ธรรมพล
100. นายถวัลย์ ปัตตานัง 101. นายสมศักดิ์ สาริกา 102. นายบัญญัติ เชิดชูพงษ์
103. นายชนณวัสน์ วรณัชช์พิบูล 104. นายชลิต อินทรัตน์ 105. นายเดิม สำลีพันธุ์
106. นายบุญเสริม โพธิ์เจริญ 107. นายวิศรานต์ รังสีปัญญา 108. นายธรรมรัตน์ ตุ้มทอง
109. นายโกมล ชะเอม 110. นายสมชาย วงษ์อินทร์ 111. นายวันชัย บุญพลอย
112. นายนที เรืองพิริยกิจ 113. นายณัฐชัย เติมวาณิช 114. นายคณินศักดิ์ ชะฎาแก้ว
115. นางสาววาณีพรรณ บุญศิริโชคอำไพ 116. นางสาวมาลี เหลืองตรงกิจ 117. นายอนันต์ จันทร์ตา
118. นางสาวยุพา ชมภูศรี 119. นายภพสธร สาแช 120. นางสาวมนินทิรา จันทร์พิทักษ์
121. นายณัฐศักดิ์ คำรินทร์ 122. นางชัญญพร กอนเทียน 123. นายสมศักดิ์ เย็งยูโซ๊ะ
124. นางวราภรณ์ เย็งยูโซะ 125. นายจงรักษ์ สมจิตต์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไทยเป็นไท15  
1. นายพงศ์สุชิน วีระกิธพานิช 2. นายวงศ์ฑอมร มาตย์สุรีย์ 3. นางอ๋อย รุ่งเรือง
4. นายทองสุข ทะยะราช 5. นางเยี่ยม จันทะวงค์ 6. นายบุญอุดม ใจหล้า
7. นายอาโต๊ะ หมื่นเต 8. นายโภอคิณ โพธิ์โตนด 9. นายพรประเสริฐ ท้ยฤทธิ์ธนเดช
10. นายบุญเสริม หัทยานนท์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภูมิใจไทย16  
1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2. นายชัย ชิดชอบ 3. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
4. นางนาที รัชกิจประการ 5. นายศุภชัย ใจสมุทร 6. นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
7. นายเพิ่มพูน ทองศรี 8. นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล 9. นางสาวศรีวรรณ เทียมประเสริฐ
10. นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ 11. นายประเวช รัตนเพียร 12. นายสุรชัย สุทธิธรรม
13. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 14. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย 15. นางศุภาธินันท์ ไถวสินธุ์
16. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 17. นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ 18. นางชนากานต์ ยืนยง
19. ร้อยตรีกฤษฎา การุญ 20. นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล 21. นายฉัตรชัย ศิลาพร
22. พลเอกดุสิต เครือใย 23. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 24. นายมานพ ปัตนวงศ์
25. นายคำตา แคนบุญจันทร์ 26. นายสมควร ทองสุกใส 27. นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
28. นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ 29. นางสาววาสินีพร พลเยี่ยม 30. นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
31. นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา 32. นายโกศล เหมพลชม 33. นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
34. นายไกรวัลย์ เกษมศิลป์ 35. นายฉัตรชัย ชูแก้ว 36. นายอวยชัย สุขรัตน์
37. นายอธิวัฒน์ สอนเนย 38. นายธนกร วังบุญคงชนะ 39. นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว
40. นายสนั่น สุขรมย์ 41. นางสาวอริสรา ตาวงศ์ 42. นางสาวเอื้ออิศรา หมื่นแสน
43. นายจิรเดช ซามาเละ 44. พันตำรวจโทณรงค์ โพธิจักร 45. นางศริยา ใจสมุทร
46. นายพิพัฒน์ วีระถาวร 47. นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร 48. นายสมเกียรติ กิจเจริญ
49. นายสมชัย ตั้งปวิทยา 50. นายสุนทร โนราช 51. นายอำพันธ์ ไทยสนิท
52. นายประชา อัศวนิเวศน์ 53. นายณัฐพล เจริญวงค์ 54. นายมานะ พรสุรัตน์
55. นายเกษม ลีละยุวพันธ์ 56. นายมูฮำมัดนาเซ กอร์เดร์ 57. นายสนิท วัฒนสุข
58. ดาบตำรวจกรณ์ วราธรรมกุล 59. นายคำก่าย กองพร 60. นางจิดาภา ฮดฤาชา
61. นายณัฐพล งามเหลา 62. นายธนัช นาคจันทึก 63. นายประยงค์ โม้สี
64. นายประเสริฐ ชินศรี 65. นายวีระชัย จูห้อง 66. นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ
67. นางสกุลลักษณ์ ศักดาพิทักษ์ 68. นายสถาพร โคตบุตร 69. นายธรรมบุตร เกียรติกอบสุข
70. นางสาวนุชชาวดี พันธ์สวัสดิ์ 71. นางชวนพิศ พันธ์เพียร 72. นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์
73. นางนิยา คงพิบูลย์ 74. นายประสิทธิ์ จิตรจุน 75. นางสาวมณฑาทิพย์ จุฑานนท์
76. นายศักดา จริงจิตร 77. นายธนัท ลาชโรจน์ 78. นางสาวเพ็ญศรี อินอุ่นโชติ
79. นายวรนิต วินทะไชย 80. นางสาวศศิพร อุษณวศิน 81. นางสาวน้ำอ้อย รู้แสวง
82. นายสาโรช วัฒนสโรช 83. นายสุพล สุขศรีมั่งมี 84. นายกฤษฎาพัฒน์ แจ้งจรรยาวงศ์
85. นายยุทธพงษ์ สิทธิ 86. นายไพรวัลย์ มีหิริ 87. ว่าที่ร้อยตรีก่องเกียรติ รักษ์ธรรม
88. นายจีรวรพัฒน์ เขียวสี 89. นายซายุตี สะอุ 90. นางสาวณัฐนันท์ พินทอง
91. นายดลหร่อหมาน อุสมาน 92. นายธีระพงษ์ สีวิลัย 93. นางสาวนุชนารถ แซ่บ้าง
94. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา มาน้อย 95. นายปรีชา จบดี 96. นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
97. นางสาวเพ็ญนภา ทุมลา 98. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ขาวสะอาด 99. นางสาวไพวรรณ สิทธิกัน
100. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล รอดเจริญสุข 101. นางสาวลักขณา มณีรัตน์ 102. นายวัชรา ฉิมเงิน
103. นายวินัย สมบัติ 104. นางสาววิรัตา ขวัญแพ 105. นางสาวกัญญวรรณ ปิ่นเงิน
106. นายอนุรักษ์ แก้วฉาง 107. นายสราวุธ รามณรงค์ 108. นางสาวสุกัญญา สุขรุ่ง
109. นางสาวสุทิศา สุทธิมาลย์ 110. นายสุริยา วาสะรัมย์ 111. นายสุวิทย์ พรมขุนทด
112. นางสาวเสาวคนธ์ คำนวนจิตต์ 113. นายศิวกร แสนวงษา 114. นางสาวอัญชลี ชวนชื่น
115. นางสาวอัญชลี เหลี่ยมสูงเนิน 116. นายอัศนีย์ สายสุวรรณ 117. นางสาวอัญชนา เทพนาคิน
118. นายวิพรสกุล แก้วพิทักษ์ 119. นายวัชระ ลูกหยี 120. นางสาวภริดา พุ่มประดิษฐ์
121. นายชัยวัฒน์ เสมหล่ำ 122. นายพิภพ ช้อยวงค์งาม 123. นายสมาน สำราญวงษ์
124. นายเอกชัย กุ้งทอง 125. นายมารุต มัสยวาณิช


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แทนคุณแผ่นดิน17  
1. นายแวมาฮาดี แวดาโอะ 2. นายวิชัย ศิรินคร 3. นายก่อซี อุเซ่ง
4. นายอนันต์ แสงวัณณ์ 5. นายสันติ เกาะกาวี 6. นายนิรันดร์ วายา
7. นายบาเฉด หวังโสะ 8. นายนเรศน์ ดาวเรือง 9. นายประยูร พูลจันทร์
10. นายสล่ำคาน ตายูเคน 11. นายวีระชัย ชอบแต่ง 12. นายทินภัทร ประภาสพงษ์
13. นายพงศ์วณัฐ คงทรัพย์ 14. นายอมาโด เด็นหมิน 15. นายยศ จันทร์หอมฟุ้ง
16. นายสมภพ โคตรวงษ์ 17. นายสมนึก พิบูลย์ 18. นายธวัชชัย ดวงแก้ว
19. นายสุทิน ไชยรินทร์ 20. นางสาวชุติมา พรมประดิษฐ์ 21. นายพัชดล กาละเมฆ
22. นายอับดุลรอนิง ยูโซะ 23. นายอับดุลซอมะ เจะเฮง 24. นางนิธินันท์ ทองนวม
25. นายนิธิศพงศ์ คงทรัพย์ 26. นายซาลีกี อับดุลลาเต๊ะ 27. นายฮาเซ็ง สาตาลา
28. นายทิวา เมืองแก้ว 29. นายมะยาแม มะดีเย๊าะ 30. นายสมยศ ส้มเขียวหวาน
31. นายสาปียัณ บูละ 32. นายโอเซ็นต์ หะยีมะมิง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อฟ้าดิน18  
1. นายแก่นฟ้า แสนเมือง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย19  
1. นายโชติ บุญจริง 2. นายชรินทร์ ดวงดารา 3. นายชัยภร แย้มปั้น
4. นายสำเริง ปานชาติ 5. นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล 6. นายวิเชียร ควรเอี่ยม
7. นายวัชรพงศ์ ชำนาญเวช 8. นายอมรเทพ สวัสดี 9. นายประภาส แสงศรี
10. นางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ 11. นายอารมณ์ ไกรมงคล 12. นางเตือนใจ น้ำใจสัตย์
13. นางประภาพรรณ ทับทิมถาวร 14. นายวันชัย ปารมีกาศ 15. นายอาทิตย์ สุคำ
16. นายปั้น บุญศรี 17. นางไมตรี แก้วพรหม 18. นางละออ แก้วละเอียด
19. นายมานพ พนมสงข์ 20. นางเพชรวลี พร้อมพรรค 21. นายสุทัศน์ ศิริครุฑ
22. นายคณพิชญ์ แหยมโต 23. นางสาววราภรณ์ อินต๊ะยศ 24. นายเอกอนันต์ บุญมี
25. นางเพ็ญพิชชา จั่นเรือง 26. นายอำนวย มณีนิล 27. นายสมชาย รังผึ้ง
28. นายอุดม โกสุมา 29. นายโสมนัส อู่ไพฑูรย์ 30. นางสาววันทนา ขอพึ่ง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเมืองใหม่20  
1. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 2. นางสาวสุวันนี ไวศรีแสง 3. นางสาวอาภารัตน์ ชาติชุติกำจร
4. นางสาวเสน่ห์ หงษ์ทอง 5. นายสมบัติ เบญจศิริมงคล 6. นางกิมอัง พงษ์นารายณ์
7. นายประเสริฐ เลิศยะโส 8. นางผาสุข ปัญญา 9. นายคำปัน กุดกัญญา
10. นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก 11. นายสุนทร สุทธิธาทิพย์ 12. นายสมาน ท่อทิพย์
13. นายฉกาจ กระต่ายเผือก 14. นายอรรคพล นนทรีย์ 15. นายชัยวุฒิ หวังซื่อกุล
16. นางสาวรุจิรา ทองแสนชั่ง 17. นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ 18. นายบุญมาก ช้างโสภา
19. นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ 20. นายอนุสิษฐ์ พัฒนงาม 21. นางกุลนภา พิรพงศ์นุกูล
22. นายจริญ โสพรรณตระกูล 23. นายอุดม เกตุวิชิต 24. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล มนะเกษตรธาร


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชาติไทยพัฒนา21  
1. นายชุมพล ศิลปอาชา 2. พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 3. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
4. นายยุทธพล อังกินันทน์ 5. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 6. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
7. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 8. นายเกษมสันต์ วีระกุล 9. นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
10. นายกุลเกียรติ ทับทิมทอง 11. นายเจรจา เที่ยงธรรม 12. นางสาวพรรณี โพธสุธน
13. นายเฉลิมชัย โควสุรัตน์ 14. นายติน ปรัชญพฤทธิ์ 15. นายอำนวย คัจฉวารี
16. นายฉลาด โสมะบุตร์ 17. นางอารีย์ วชิรวราการ 18. นายมนัส บุญจำนงค์
19. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 20. นายสมพงษ์ บ่างตระกูล 21. นายอุฤทธิ์ บุญมาก
22. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 23. นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง 24. นายนำชัย แซ่ตั้ง
25. นายสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ 26. นายชนะพันธุ์ กฤดากร 27. พลตำรวจโทธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
28. นายวิเชียร เปาอินทร์ 29. นายพีรยศ ตรงสวัสดิ์ 30. นายขจร เวชพฤติ
31. พลตรีสิทธา พิบูลรัชต์ 32. พลตำรวจเอกไพศาล สุนทรส 33. นางสุรางคนา มัณยานนท์
34. นางจันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 35. นางสาวอรพินท์ บุนนาค 36. นายสุรชัย ตั้งจิตสมคิด
37. นางนฤมล เวชชนินนาท 38. นายเจริญ รอดรักษา 39. นายสุพล เนยปฏิมานนท์
40. นายวิทยา เรืองอภิรมย์ 41. นายจนัย แย้มมีกลิ่น 42. นายประวิต ชอุ่ม
43. นายวิมาน จิ๋วเจียม 44. นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ 45. พลตำรวจโทเยี่ยม สุดาทิพย์
46. นายทวีสิทธิ์ ดำรักษ์ 47. นายวิชัย คูสกุล 48. นายประวัติ แสงจันทร์
49. นายเฉลิม วิธุรัติ 50. นายจำลอง อินทรกำแหง 51. นายจำลอง ธรรมมะ
52. นายทวนพ โรจนอารัมภ์กุล 53. นายวิชัย ผลอวยพร 54. นางพรพิมล ผลอวยพร
55. นางพิมลพรรณ เป้าสุวรรณ 56. นางสาววรดา คำทา 57. นางสาวเพ็ญศิริ คำทา
58. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ 59. นายสิระ กลั่นผล 60. นายกมล จิตระวัง
61. นายมนู พุ่มคำ 62. นายสมาน กลิ่นเกษร 63. ร้อยตรีสมนึก เกิดเกษ
64. นายวิรัช วัฒนไกร 65. นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ 66. นายทรงพล ทิมาศาสตร์
67. นายสาทร เรืองจิระอุไร 68. นายสมชาย สุวพันธุ์ 69. นายปรีชา จั่นเพชร
70. นายสำเนียง เฟื่องฟู 71. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล 72. นายสำราญ พลายจั่น
73. นางสาวเศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต 74. นายไพสันต์ โพธิพฤกษาวงศ์ 75. นายสำรวย ฉิมฉวี
76. นายสาธิต พูลสวัสดิ์ 77. นายสุพจน์ นาคประดิษฐ 78. นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา
79. นายสมภาศ พจนปรีชา 80. นายสนธิญา สวัสดี 81. นายเจริญ จิตบรรจง
82. พันตรีฉลอง จิตรตรง 83. พันตรีมิตร ชิตเดชะ 84. นายอาหมัด นิยม
85. นางสาวสุพาณี เวชศาสตร์ 86. นายนิทัศน์ สัญจร 87. นายนิรันดร์ แวดือราแม
88. นายอดิศักดิ์ มูซอ 89. นายพีรพงศ์ อิศรภักดี 90. นายสุทน กีตา
91. นายวีระ จงเกษกรณ์ 92. นายสมเกียรติ สายทอง 93. นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
94. นายพูนพล กมุทติรา 95. นายสุภา พรหมคุณ 96. นายศักดา สารีบุตร
97. นายอนันต์ แพทยานนท์ 98. นายจินณ์ ถาคำฟู 99. นายเมธากรณ์ จรัสอาชา
100. นางดารณี เลศะวานิช 101. นางสาววรางค์ลักษณ์ ยศสังข์ 102. นายกฤชชัย ศรีสว่าง
103. นางสาวจารุณี ปิตะบูรณ์ 104. นางสาวสุพิษ ขันธ์ดวง 105. นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์
106. นางสาวปราณี สืบพันธ์โพธิ์ 107. นางมยุรา อุทัยศรี 108. นายอินทศักดิ์ คมน์ธนะวัฒน์
109. นายพีระ เกตุแก้ว 110. นายอนันต์ วัฒโน 111. นายอัครพล สงวนพงษ์
112. นายธวัชชัย จงดี 113. นายสิทธิชัย ตันติรังสี 114. นายชากร จงสมจิตต์
115. นายดุษฎี จันทร์สคราญ 116. นายสันติ รวมเมฆ 117. นายอภิวัฒน์ บัวพันธ์
118. นายพัฒนา โต๊ะชาลี 119. นายชัยรัตน์ เหมมั่น 120. พันตำรวจโทชลิต สิงหรัตนศิริ
121. นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง 122. นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร 123. นายสมชาติ คุ้มพูล
124. นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี 125. นายชัยนนท์ เตชะสุภากูร


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เสรีนิยม22  
1. นายพุทธชาติ ช่วยราม 2. นายเพชร เหมือนพันธุ์ 3. นายธนาคาร ม่วงศิริ
4. นายบุญราย สทิวะวงศ์ 5. นางสาวเปรมินทร์ ญาณศิริ 6. นายศุภพิชญ์ บุญญะฤทธิ์
7. นางปณตพร แก้วชัด 8. นายส.ศิริชัยอนุสสรณ์ สุขวรรณะ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชาติสามัคคี23  
1. นายนพดล ไชยฤทธิเดช 2. นายเกรียงไกร เศวตเสนีย์ 3. นายประเสริฐ เขตสินบุญ
4. นางประคองศรี สกุลกิม 5. นางสุธิดา การะเกตุ 6. นายเอกราช ศรีนวลอร
7. นางมณีรัตน์ พระนาศรี 8. นางรัตนวราลัย สุริหาร 9. นายถิรเดช เพ็ชร์กุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บำรุงเมือง24  
1. นายธานี สุธัญญพฤทธิ์ 2. นายมาโนช ผิวขำ 3. นายพงษ์ทิพย์ ศรลัมพ์
4. นายพิทยาธร ปัทมานนท์ 5. นายสาโรจน์ ดาราสมาน 6. นายธวัชชัย สุธัญญพฤทธิ์
7. นายอิทธิชัย จิตลดาพร 8. นายวสิษฐ์พล คนชม 9. นายมู่สา สูนสัก
10. นายณรงค์เดช ศรีสว่าง 11. นายชนะพงศ์ พันธ์สนิท 12. นายอาคม เกตุมุนินทร์
13. นายจารุวัฒน์ ศรีสะทก 14. นายวิชาญ โครตแก้ว


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กสิกรไทย25  
1. นายจำลอง ดำสิม 2. นายเสนีย์ น้อยอ่ำ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตุภูมิ26  
1. นายสนธิ บุญยรัตกลิน 2. นายมั่น พัธโนทัย 3. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
4. พลเอกภิญโญ แก้วปลั่ง 5. นายจำเริญ วราภรณ์ 6. นายภักดี มะแอ
7. นายภูวเดช อินทวงศ์ 8. นายเด่น โต๊ะมีนา 9. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
10. พลเอก หม่อมหลวงกิติมาศ สุขสวัสดิ์ 11. นางสาวจิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา 12. นายปาน พึ่งสุจริต
13. นายไพศาล ยิ่งสมาน 14. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา 15. นายทัศน์ไชย ศันสนะพิทยากร
16. นายอับดุลรอนิ กาหะมะ 17. นายการุณ กูใหญ่ 18. พลเอกชัยพัฒน์ ธีรธำรง
19. พลตำรวจเอกสง่า สกุลพานิช 20. นายธนภัทร ปาลกะวงศ์ 21. นายอรรฒชัย ตระการศาสตร์
22. นางสาวสุวรรณทิพย์ ทับทิมเทศ 23. นายธัญญ์นิธิ อักษรสิทธิ์จิรา 24. นายวรเศรษฐ์ จิรายศเสถียร
25. นายแวอาแซ เซ็งยี 26. ว่าที่ร้อยตรีอมร พิกุลงามโชติ 27. นายศักดิ์ดา สามารถ
28. นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ 29. นายณฐพนธ์ คงศิลา 30. พลตรีเจนวิทย์ ยามะรัตน์
31. ร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชัย จีรพรชัย 32. นายพรนพพล เกตุทอง 33. นายยิ มาสะอีตำ
34. นายนอม ใจคุ้มเก่า 35. นายมะดิง เย็ง 36. นายพูลเดช กรรณิการ์
37. พลตรีวีระศักดิ์ นาทะสิริ 38. นายสิทธิพร โพธิโสดา 39. นายวัฒนกร หลักดี
40. นายกริช ตรรกบุตร


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชีวิตที่ดีกว่า27  
1. นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ 2. นางพูลถวิล ปานประเสริฐ 3. นายประสิทธิ์ สวัสดิผล
4. นายใส ศุภะพินิ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลังสังคมไทย28  
1. นายวิวัฒน์ เลอยุกต์ 2. นายสุชีพ อังษานาม 3. นางบัณฑิตา เลอยุกต์
4. นายธีรพล โพธิ์หวี 5. นายวิรัตน์ หาสีโน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อประชาชนไทย29  
1. นายดิเรก กลิ่นจันทร์ 2. นายอรุณ อัครวโรทัย 3. นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี
4. นายวีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาชน30  
1. นายอภิรัต ศิรินาวิน 2. นายสุปกิจ คชเสนี 3. นายจำเนียร รัตนภักดี
4. นายเริงพันธุ์ ศิริวนิชสุนทร 5. นายธนิต สินศุภสว่าง 6. นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาชนชาวไทย31  
1. นายสุนทร ศรีบุญนาค 2. นายภูมิพัฒน์ เชื้อเอี่ยมพันธุ์ 3. นายสำรวย ยอดสุดา
4. นางสาวฐานิตา ธนาไกรกิติ 5. นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รักแผ่นดิน32  
1. นายธนกฤษ ไวทยานนท์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาสันติ33  
1. นายเสรี สุวรรณภานนท์ 2. พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 3. นางสาวจรินยาภร ชื่นตา
4. นางทับทิมสยาม สงวนเดชสกุล 5. นายสมชัย แนวพานิช 6. นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี
7. นางจูลี่ สว่างอรุณ 8. นายธีรเดช สุทธิสำแดง 9. นางพิมพ์ใจ ลิ่วเฉลิมวงศ์
10. นางรัชนีวรรณ ปิ่นสุวรรณ 11. พลตรีปัญญา เลาห์ทวี 12. นายจรัสหล้า ภูมิวัฒน์
13. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ 14. นายมนัส พงศ์วรินทร์ 15. จ่าสิบเอกสุนทร เนตรประสม
16. นางสุวรรณี แสงภาวรรณ 17. นายอนันต์ ถาวรรณา 18. นายภาคภูมิ ปิตยานนท์
19. นายจำเริญ สานิยม 20. นายปรนรรท์ ธรรมกรบัญญัติ 21. นางสาวสมพร ร้อยกรอง
22. นายประสงค์ ทองศรีสกุล 23. นายสมัคร ที่รัก 24. นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์ รักพูลสงวน
25. นายนิธิรัชฐ์ อนุรักษ์เกิดฉาย 26. นายรชต จึงแย้มปิ่น 27. นางสาวมณีรัตน์ เนตรประสม
28. นายปรีดา วรินทรเวช 29. นายสุรชัย หาญชิน 30. นาวาอากาศตรียรรยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
31. นายวุฒิวัฒน์ ทัดศรี 32. นายธนากร จารึกเสถียร 33. นายศิกวัส วิริยะมนตรี
34. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ยิติ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความหวังใหม่34  
1. นายชิงชัย มงคลธรรม 2. นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ 3. นายสมชาย วิรุฬหผล
4. นายคฤกพล ยงใจยุทธ 5. นายจารึก บุญไชย 6. นายจัตุรนต์ คชสีห์
7. นายสนั่น ไชยกาล 8. นายสุวิชา จุฑามาศ 9. นายพรชัย ชุมพล
10. นางวริศรียา บุญสม 11. นายเรืองเวช เพียซ้าย 12. นายสราวุฑ ทองเพ็ญ
13. นายอดิศักดิ์ อัสมินานะ 14. นายอนุสรณ์ สมอ่อน 15. นางสาวสุคันธา หลานช่อง
16. นายสุชล เส็นบัตร 17. นางประจง ประสารฉ่ำ 18. ว่าที่ร้อยตรีอำนวย ปี่แก้ว
19. นายสมฤทธิ์ เพียรมานะ 20. นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ 21. นายโกศล พละกลาง
22. นายตูแวมะรูดิง กาแบ 23. นายประเวช คำสวัสดิ์ 24. นายปรีชา โพธิ์ละคร
25. นายกิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ 26. พลตรีเกียรติชูพงศ์ ตระกูลสม 27. นายธเนศ หัศบำเรอ
28. นายชัยวัฒน์ อินทรชำนาญ 29. นายภูริพงษ์ ฉายจรัส 30. นายบรรจง บุญรัตน์
31. นายปราโมทย์ นาคะวัจนะ 32. นางซากีเราะห์ วาโซะ 33. นางกัลยกร บุญไชย
34. นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ 35. นายบัณฑิต สิถิระบุตร 36. นายสำรวม วรพันธ์
37. นางสาวสุธาสินี ภู่กำชัย 38. พันเอกมนู ศรฤทธิ์ชิงชัย 39. นางสาวเศรษฐิณีพร ขจรศิลป์
40. นายประดิษฐ์ บุญศรีบาดาล 41. นางวรรณพร โคตะโน 42. นายอดิศักดิ์ ไชยรัตน์
43. นายสมยศ รักษาวงศ์ 44. นายปราโมทย์ แย้มกลีบ 45. นายนพดล บุญโร
46. นายแหลม เรืองพินิจ 47. นายอัครพล บังใบเจริญ 48. นายอับดุลเลาะ อาลี
49. นายเกรียงศักดิ์ ทองดี 50. นายอลาวีย์ มะซอ 51. นายเดลปาโรสคาน คาลเกล
52. นายสุโข เพ็ชร์พิรุณ 53. นางปภาดา หอมจันทร์ 54. นายเกษร ชาลี
55. นายมีชัย พันธุวร 56. นายศรัทธา ศักดา 57. นายแสนพล สังข์นคร
58. นายสว่าง วรรณสุทธิ์ 59. นางจงจิต ฆารวิพัฒน์ 60. นายวิวัฒน์ คลังบุญครอง
61. นายธนกฤต กฤดธนาพงษ์ 62. นางสกล ดีโยธา 63. นายสุวรรณ เพียรภูเขา
64. นายบุญรวม เวินชุม 65. นายนาทอง ประคองศรี 66. นายพิชิต รังสิมันต์
67. นายนพสิทธิ์ ชุติพงศ์วัฒน์ 68. นายสุรศักดิ์ สำเริง 69. นายวิเชียร วีระชาติ
70. นายสงวนศักดิ์ โคตรพัฒน์ 71. นายสุวิทย์ หาทอง 72. นายธวัชชัย สายทอง
73. นายอับดุลเราะห์มาน วานิ 74. นางสุมาลัย พวงผกา 75. นายดอเลาะ เด็ง
76. นายพร สายโรจน์ 77. นายอับดุลเล๊าะ กาซอ 78. นายโมกุน ปี่แก้ว
79. นางสาธินี พงศ์ 80. นางสาวอำไพนันท์ ปราบภัย 81. นายธนชาต นาผล
82. นายสุทิน ปิ่นกุล 83. นางสาวศุภวรรณ บัวเกลี้ยง 84. นายพัชร รักษ์ศิริ
85. นายสำรอง นิลไชย 86. นายสาและ ดาแน 87. นางธนพัชร์ หริ่มสง่า
88. นางสาวอรทัย ปาเนาะ 89. นายเกิน เบญมาตย์ 90. นางศิริลักษณ์ พรมมา
91. นายวิโรจน์ หอมหวาน 92. นางสาวลาวัณย์ วังเปียง 93. นางสาวปรานอม เจริญผล
94. นายศรัณย์ บ่อหนา 95. นายธีรวัฒน์ สุภารี 96. นายมูฮำหมัดฮัมดี กาเซ็ง
97. นางสาวขวัญเรือน ศุภวัฒ 98. นายอวิรุทธิ์ การดี 99. นายภัทชภณ ปะโกสันตัง
100. นายธรรมนูน อุบลชื่นเกษม 101. นายเปรม ธรรมจักร 102. นางฐาปนีย์ จันทะศรี
103. นายแก่นนภา ยอดเมืองนาย 104. นางสาวเสาวคนธ์ ทองวิเศษ 105. นายสมัย ภูเดช
106. นายบุญเริ่ม วันโนนาม 107. นางหนูพร ภูวาลคำ 108. นางบุญเรียบ กล่อมเมือง
109. นายธรรมนูญ มีเพียร 110. นางสาวจำปี ดอนทราย 111. นางสาวกัลยา อุบลชื่นเกษม
112. นายวราวุธ วงศ์ธิเบศร์ 113. นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู 114. นางสาวอุบลทิพย์ กมลเทพา
115. นายสุรนันท์ สุวรรณ 116. นายอนุชา มงคลธรรม 117. นายสมนึก สมคิดสรรพ์
118. นางเพ็ญสิริ สังข์เงิน 119. นายชัยวัฒน์ ภักดีดินแดน 120. นายอับดุลอาซิส ยานยา
121. นายทรงภูมิ บุญเนตร 122. นางปรีชญา ยุทธเสรี 123. นายอดุลย์ สาแม
124. นายเซ็ง เลาะมะอะ 125. นายจิระพล สิริพราหมณกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อาสามาตุภูมิ35  
1. นายธีรเดช เลิศสัฒนนนท์ 2. นายมนตรี เศรษฐบุตร 3. นายนิติวัฒน์ มะโนรัตน์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลังคนกีฬา36  
1. นายวนัสธนา สัจจกุล 2. นายวิรุณ เกิดชูกุล 3. นายสุรเชษฐ สังขนิยม
4. นายสมโชค จันทร์ทอง 5. นางสะหยอ ช่วยดำ 6. นายญูธน บัวอ่อน
7. นางสาวธัญลักษณ์ ไพเมือง 8. นายคมกฤช นภาลัย 9. นายธัญญา ชูมณี
10. นายอมร เพ็ชรแก้ว 11. นายอนันต์ชัย จันทรัตน์ 12. นายอัมพล เทวพฤกษ์
13. นายสงกรานต์ สิงห์ศิลารักษ์ 14. นางสาวเพ็ญนภา อินทฉาย 15. นายดุลย์ คล่องสีมา
16. นางนงลักษณ์ เขียวประเสริฐ 17. นายเวช ทองมะลิ 18. นายวรันธร จันทวิรัช
19. นายกำพร นบแก้ววะดี 20. นางสาววาสนา หอมนาน 21. นายโสภา มั่งศิริ
22. นางรุ่งรัศมี แมนเมือง 23. นายทิวัตถ์ เกิดชูกุล 24. นางสาวภัทรภร นิลสยาม
25. นางสายวรุณ หมวดเพ็ง 26. นายธวัช ไพเมือง 27. นายพันธวิทย์ เต่งศิริธรรม
28. นายบุญโชติ คุ้มหอยกัน 29. นายกิตติพิชญ์ นองเนือง 30. นายสำราญ เรืองสัจ
31. นายชูชัย บุญชื่น 32. นายวิวรรธน์ ธานีรัตน์ 33. นางสาวธนิดา ไชยรักษ์สกุล
34. นายอุดรดิษณ์กร หมื่นเหล็ก 35. นางนงนุช ไพเมือง 36. นายชัชวาลย์ ศิริเคียนทอง
37. นางสาวเรไร พุ่มจันทร์ 38. นางกาญจนาภรณ์ พัฒน์ชนะ 39. นายธนกฤต หาสุนทรี
40. นางสาวนิธิปรียา เอกสิงห์ 41. นายสมศักดิ์ หมั่นไชย 42. นายธะนะสรรย์ ศรีสุวภัค
43. นางสมพร จันทร์ทอง 44. นายวรฉัตร อุตส่าห์กิจ 45. นางสาวบัวลอน เสนาพันธ์
46. นายแซะห์อับดุลเราะห์มาน อาเยาะแซ 47. นายยาการียา ซิมะ 48. นายเตาฟิต ดือมานิ๊
49. นางสาววิลาสินี เดชอุดม 50. นางเกษร สาระพันธ์ 51. นายไพบูลย์ กรอบทอง
52. นายสมเจตน์ นุชนาค 53. นางสาวสุธาสินี พิมศิริกีรติกุล 54. นางสาวอรุณี ทองบุญตาด
55. นางปวันรัตน์ เมฆขำ 56. นายสมพร สุขเยาว์ 57. นายกิตติศักดิ์ แซ่ลี้
58. นางสาคร นิ่มนวล 59. นายสุนทร บ้วลอย 60. นายประสิทธิ์ บุญคุ้มครอง
61. นางสาวเกษรา มีสุข 62. นางสาวสุนีสา คงโด 63. นางเบญจวรรณ นุ้ยน้อย
64. นายณะนาวา นาคพลอยงาม 65. นายทศพล สุดหล้า 66. นางสารภี ศรีเนตร์
67. นางสาวบุญรอด กลัดทอง 68. นายบุญรอด สาระพันธ์ 69. นายอิสระ ฤทธิ์ศร
70. นางสาวนารี เสนาพันธ์ 71. นางมยุรี แพงพงษ์มา 72. นายธงชัย แพงพงษ์มา
73. นางสาวจำเนียร ชายทวีป 74. นายอรรถพล ปรีชาสถิตย์ 75. นางสาวโสภา แซ่ก๊วย
76. นางสาววรจิต บุญกอง 77. นางกัญญาพัชร แก้ววิไล 78. นางอัญชลี ปรีชาสถิตย์
79. นายปราสาท บุญทองดี 80. นายไมตรี แก้ววิไล 81. นายชัยยา สมนึก
82. นายสมร นามเจริญ 83. นางสุพิศ แก่นทองแดง 84. นายบอกษา แก้ววาสิงห์
85. นายทรัพย์ ชมภูทอง 86. นางมนทา รุ่งเรือง 87. นางจำนงค์ ภาษี
88. นางบุญทัน เชื้อชัย 89. นายวันชัย ประสพคุณ 90. นายทวีศักดิ์ เสาสุวรรณ
91. นายบุญมี แพงทรัพย์ 92. นางสาวธีราภรณ์ รุ่งเรือง 93. นายวินัย ประสพคุณ
94. นางรัชนี สายแวว 95. นางสาวแดง ผิวทอง 96. นางสง่า เสาสุวรรณ
97. นางบัวสอน มรดก 98. นายมะสกรี มะมิง 99. นายโมฮำหมัดรุสลัน มูสะ
100. นางสาวมนันแสง จะโต๊ะ 101. นายยุทธเดช เมธวลี 102. นางสาวอรวรรณ สุขเยาว์
103. นางสาวสมโชค นาคแก้ว


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลังชาวนาไทย37  
1. นางทองคำ กุศลเอี่ยม 2. นายสัมฤทธิ์ แก้วทน 3. นายวุฒิพันธุ์ ชะนะ
4. นายปัญญา นาควิเชียร 5. นางประเทือง ศรียศ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไทยสร้างสรรค์38  
1. นายเจตนรินท์ เปี่ยมราศรี 2. นายเอกราช เจียมอุย 3. นายเอกฉัตร ชูชื่นกลิ่น
4. นางสาวพิชานันท์ จงใจสิทธิ์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อนเกษตรไทย39  
1. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 2. นายสุภลศักดิ์ สุขเจริญวงศ์ 3. นายจิรัฏฐ์ สันติวงษ์สกุล
4. นายวิเชียร เจียระธรรม 5. นายพงษ์พิพัฒน์ เกษมศรี 6. นายสำอาง แก้วประดับ
7. นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ 8. นายบุญรวี ยมจินดา 9. นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์
10. นางสาวกมลวรรณ สุขขำ 11. นางพาณิภัค ราชวัง 12. นางสาวนฤมล สุขขำ
13. นายธีร์บุษย์กจร ก้อนคำ 14. นายประยูร ชาญวิทยา 15. นายอครกร แดงงาม
16. นางสาวชญาณุช พุ่มสอาด 17. นายธนทร ทวีโภค 18. นายอุดร จำปางาม
19. นายสุดใจ หมื่นสา 20. นางสาวชัชรัญช์ ทองสุข 21. นายภารินทร์ ทรัยพ์สมาน
22. นายศุภกิจ ชวนะสุนทร 23. นายจำนงค์ เจริญสุข


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหารัฐพัฒนา40  
1. นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย 2. นางสาวปพัชญา นรรัตน์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.2