การเลือกตั้ง 3 ก.ค.54 (ภาพรวมทั่วประเทศ)


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)
พุทธศักราช 2554 กำหนดให้ ส.ส. จำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต                                  จำนวน                    375     คน
แบบบัญชีรายชื่อ                             จำนวน                    125     คน
จำนวนประชากรทั่วประเทศ                               63,878,267     คน
(ธันวาคม พ.ศ. 2553)

   

   
   
ข้อสังเกตุ จำนวนผู้มีสิทธิ์ต่างกัน 95    คน
   

 

 

 


   
กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.2