สืบสวนภาค 2

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บัญชีข้อมูลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด บก.สส.ภ.๒

ลำดับ ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง
บก.สส.ภ.๒
พล.ต.ต.กิตติพงษ์  เงามุข ผบก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๖  ๒  ๐๑  ๐๐๐๑
พ.ต.อ.สมชาย  นุ่มโต รอง ผบก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๗  ๒  ๐๑  ๐๐๐๒
พ.ต.อ.โชคชัย  เหลืองอ่อน รอง ผบก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๗  ๒  ๐๑  ๐๐๐๓
พ.ต.อ.ธีรพล   จินดาหลวง รอง ผบก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๗  ๒  ๐๑  ๐๐๐๔
พ.ต.อ.สราวุธ   สงวนโภคัย รอง ผบก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๗  ๒  ๐๑  ๐๐๖๕
ร.ต.ท.ชนกานต์  ณ  นคร นว.(สบ ๑) ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๓  ๒๓  ๐๐๐๕
ฝ่ายอำนวยการ
พ.ต.อ.นันทวุฒิ   สุวรรณละออง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๓  ๑๘  ๐๐๐๖
พ.ต.ท.ปริญญา  คำเจริญ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๓  ๑๘  ๐๐๐๗
พ.ต.ท.สงัด   พันไธสง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๓  ๑๘  ๐๐๐๘
ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์  บุญประวัติ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๓  ๑๘  ๐๐๐๙
พ.ต.ท.หญิง รัชนีกร  โพธิ์ทอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๓  ๒๖  ๐๐๑๐
ร.ต.ต.หญิง ดวงเดือนฯ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๓  ๐๔  ๐๐๑๑
ร.ต.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ฯ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๓  ๐๔  ๐๐๑๒
ว่าง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๓  ๒๖  ๐๐๑๓
กองกำกับการสืบสวน ๑
พ.ต.อ.ยงยุทธ  จันตะบุตร ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๒  ๐๔  ๐๐๑๔
พ.ต.ท.สมเกียรติ  พรหมประวัติ รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๑๕
พ.ต.ท.ชาตรี  สุขศิริ รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๑๖
พ.ต.ท.ภาสกร  ไพจิตต์ สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๑๗
พ.ต.ต.อภิชัย  ไลออน สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๑๘
พ.ต.ท. ธาวิน  สุขพูล สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๑๙
ร.ต.ต.ประยงค์ ไตรรัตนาพันธ์ รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๒๐
ว่าง รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๒๑
ว่าง รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๒๒
๑๐ ว่าง รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๒๓
๑๑ ว่าง รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๒๔
กองกำกับการสืบสวน ๒
พ.ต.ท.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง ผกก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๒  ๐๔  ๐๐๒๕
พ.ต.ท.ชัยยุทธ   โอเจริญ รอง ผกก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๒๖
พ.ต.ท.สัมฤทธิ์   ขุนชิต รอง ผกก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๒๗
พ.ต.ต.นิทัศน์   แหวนประดับ สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๒๘
ร.ต.อ.ศุภกิจ  แสงนวกิจ สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๒๙
พ.ต.ต.สุทธิชัย  เทียนโพธิ์ สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๓๐
ว่าง รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๓๑
ร.ต.อ.วรพจน์  ผลานิสงค์ รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๓๒
ร.ต.ท.อุเทน  สุมาตย์ รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๓๓
๑๐ ร.ต.อ.นภดล  วันดี รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๓๔
๑๑ ร.ต.ท.วรวุฒิ  เห่งประถม รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๓๕
กองกำกับการสืบสวน ๓
พ.ต.อ.ชุติเดช  จันทร์ทรง ผกก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๒  ๐๔  ๐๐๓๖
พ.ต.ท.ชินโชติ  จินดาเวช รอง ผกก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๓๗
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์  เพ็ชรศักดิ์ รอง ผกก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๔  ๐๐๓๘
พ.ต.ท.สิรธัช  แจ่มจำรัส สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๓๙
พ.ต.ท.ณัฐศักดิ์  นาคศรี สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๔๐
พ.ต.ต.วีระศักดิ์  บุตรสอน สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๔๑
ร.ต.ท.อมร  เจียรักสุวรรณ์ รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๔๒
ร.ต.ท.ฉัตรชัย  ผลมาก รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๔๓
ร.ต.ท.อานนท์  อินทร์ฟอง รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๔๔
๑๐ ร.ต.อ.วรวุฒิ  งามวัน รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๔๕
๑๑ ร.ต.ท.ไตรภพ  อินทร์มาตย์ รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๔๖
กองกำกับการวิเคราะห์ข่าว
พ.ต.อ.ประกิต  มงคลฉันท์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๒  ๐๑  ๐๐๔๗
พ.ต.ท.ปรีชา   สมสถาน รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๑  ๐๐๔๘
ร.ต.อ.กนธีร์   สุทธิกุล สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๔๙
พ.ต.ท.ภูมิวฤธ  อาจสมิติ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๕๐
พ.ต.ท.เจริญชัย  มั่งมี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๔  ๐๐๕๑
ร.ต.ต.ธนโชติ   กัลยาธำรง รอง สว. ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๕๒
ว่าง รอง สว. ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๔  ๐๐๕๓
ว่าง รอง สว.สรรพาวุธ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๔  ๔๒  ๐๐๕๔
กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
พ.ต.อ.วรากร  วีระพันธุ์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๘  ๒  ๐๑  ๐๐๕๕
พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ  เพิ่มพูล รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๑  ๐๐๕๖
พ.ต.ท.โสฬร  เอี่ยมสะอาด รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๐๙  ๒  ๐๑  ๐๐๕๗
พ.ต.ท.นราวุธ  การามหิโต สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๒  ๐๐๕๘
พ.ต.ต.นพพล  รัตนพงษ์เกียรติ สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๒  ๐๐๕๙
พ.ต.ท.สุริยะ  โพธิ์ทองนาค สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๐  ๒  ๐๒  ๐๐๖๐
ว่าง รอง สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๒  ๐๐๖๑
ว่าง รอง สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๒  ๐๐๖๒
ว่าง รอง สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๒  ๐๐๖๓
๑๐ ว่าง รอง สว.ปพ.บก.สส.ภ.๒ ๑๒  ๐๒  ๑๑  ๒  ๐๒  ๐๐๖๔
 

สืบค้นข้อมูลรถ

ลิ้งค์ข่าว

ข่าวประกวดราคา