สืบสวนภาค 2

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร

ประวัติความเป็นมา บก.สส.ภ.2

ประวัติความเป็นมา บก.สส.ภ.2

ปี พ.ศ. 2508  ตาม พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 ขณะนั้น ยังไม่มีหน่วยงาน บก.สส.ภ.2  มีเพียง “กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 ” (กองตรวจ 2) ขึ้นตรงกับ กองบัญชาการตำรวจภูธร กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขตการปกครองรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ตราด , นครนายก , ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี (ยังไม่แยก จ.สระแก้ว)

ปี พ.ศ.2514  กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด เช่นเดิม

ปี พ.ศ.2519  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2519 ให้ยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 หลังจากนั้นได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับ 45 ลงวันที่ 27 ต.ค.2519 ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจขึ้นใหม่ จัดตั้ง “กองบังคับการตำรวจภูธร 2” ขึ้นแทน โดยขึ้นตรงกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตการปกครองรับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ

และในคราวเดียวกันนั้น ได้มีการจัดตั้ง “กองกำการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร 2” ขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจภูธร 2 ใช้ชื่อย่อว่า “กก.สส.บก.ภ.2” แบ่งโครงสร้างภายใน เป็น 5 แผนก คือ

แผนก 1          งานธุรการ

แผนก 2          งานร้องเรียน

แผนก 3          งานอาชญากรรม

แผนก 4          งานอบายมุขและสถานบริการ

แผนก 5          หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

 

โดยในตอนแรกหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนก 1 – 4 นั้น จะเป็นไปในลักษณะของการตรวจสอบและการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ไม่ได้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นชุดปฏิบัติการออกสืบสวนและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเหมือนในปัจจุบันนี้

สำหรับสถานที่ทำการของแผนก 1 – 4 นั้น อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1 ฝั่งด้านซ้ายของอาคาร กองบังคับการตำรวจภูธร 2 (ภ.2 ในปัจจุบันนี้) ส่วนแผนก 5 ตั้งอยู่ที่อาคารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (เขาน้อย) ม.8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี (ที่อยู่ปัจจุบัน) ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของหน่วย นปพ.ภ.จว.ชลบุรี มาก่อน ซึ่งอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยงบประมาณช่วยเหลือระหว่างประเทศ “ยูซอม (UCOM)”

ปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจเสียใหม่ โดยให้ยุบ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 4 และกองบังคับการตำรวจภูธร 1 - 9ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 และจัดตั้งเป็น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเป็นหัวหน้าภาค ผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค มีเขตการปกครอง 8 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

และได้มีการเปลี่ยนชื่อ กก.สส.บก.ภ.2 เป็น “กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2”โดยใช้ชื่อย่อว่า “กก.สส.ภาค 2” โดยมีการแบ่งโครงสร้างภายใน เป็น 5 งาน ดังนี้

งาน 1            งานธุรการ

งาน 2            งานร้องเรียน

งาน 3            งานอาชญากรรม

งาน 4            งานอบายมุขและสถานบริการ

งาน 5             หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ลง 17 ต.ค.2539 ให้ยุบเลิก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 เปลี่ยนเป็น ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 มีผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตำรวจภูธรภาค 2” โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์วิช ไทยทอง เป็น ผู้บัญชาการภาค 2 คนแรก โดยมีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 8 จังหวัดเช่นเดิม

และโดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงทำให้ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2” แทนชื่อเดิม โดยใช้ชื่อย่อว่า “กก.สส.ภ.2” แบ่งโครงสร้างเป็น 5 งาน เช่นเดิม แต่ท่าน พล.ต.ท.ณรงค์วิชฯ ผบช.ภ.2 สมัยนั้น ต้องการให้ กก.สส.ภ.2 ทำงานในลักษณะเช่นเดียวกับ กองปราบปราม จึงได้ปรับปรุงระบบการทำงานของ กก.สส.ภ.2 ใหม่ โดยไม่เพียงแต่สืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ยังต้องออกสืบสวนและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย และต้องคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ในคดีที่สำคัญ

ปี พ.ศ.2540   ได้มีการโอน กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ.2541  ได้มีการย้ายที่ทำการของ งาน 1 – 4 ซึ่งเดิมเคยอยู่ที่ชั้นล่างอาคาร ภ.2 มาอยู่ที่อาคารคลังพัสดุของ ภ.2 (เขาน้อย) ม.8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ส่วน งาน 5 ยังตั้งอยู่ที่เดิม และใช้เป็นที่ตั้งหน่วยมาจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ จึงได้เปลี่ยนชื่อ “กก.สส.ภ.2” เป็น “ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ศสส.ภ.2” มีนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าหน่วย  แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 5 กลุ่มงาน คือ

 1. งานอำนวยการ
 2. กลุ่มงานสืบสวน
 3. กลุ่มงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี
 4. ศูนย์ข้อมูลและการข่าว
 5. กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกฐานะ ศสส.ภ.2 ขึ้นเป็น “กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2” โดยใช้ชื่อย่อว่า “บก.สส.ภ.2” มีนายตำรวจระดับ ผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าหน่วย โดยมีโครงสร้างภายใน  6 กองกำกับการ คือ

1. กก.ฝ่ายอำนวยการ

2. กก.สืบสวน 1

3. กก.สืบสวน 2

4. กก.สืบสวน 3

5. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

6. กก.ปฏิบัติการพิเศษ

และใช้ตามโครงสร้างดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบันนี้

*** ( อ้างอิงข้อมูลจาก ประวัติ ภ.2 จาก Web ภาค 2 , พรฎ.ที่เกี่ยวข้อง ) ***

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย บก.สส.ภ.2

ผู้กำกับการ กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจภูธร 2 (ผกก.สส.บก.ภ.2)

 1. พ.ต.อ.ประชา     ปาละนิติเสนา            23 ต.ค.2519 – 30 ก.ย.2524
 2. พ.ต.อ.อดุลย์      กาญจนพันธ์               1 ต.ค.2524   – 30 ก.ย.2526
 3. พ.ต.อ.อดุลย์      กัลป์ยาณวิสุทธิ์           1 ต.ค.2526  - 31 พ.ค.2528
 4. พ.ต.อ.ประดิษฐ์   บุญพิทักษ์                 1 มิ.ย.2528  - 15 ต.ค.2531
 5. พ.ต.อ.มงคล      ศรีโพธิ์                     16 ต.ค.2531  - 30 ก.ย.2533
 6. พ.ต.อ.สมชัย      ศรีภิญโญ                   1 ต.ค.2533   - 2 ต.ค.2537
 7. พ.ต.อ.วสันต์      โชคพิชิต                    3 ต.ค.2535   - 22 ม.ค.2537

ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผกก.สส.ภาค 2)

 1. พ.ต.อ.อนันต์      เจริญชาศรี                 23 ม.ค.2537 – 30 เม.ย.2537
 2. พ.ต.อ.สุโข        พึ่งพราย                    1 พ.ค.2537 – 30 ก.ย.2538
 3. พ.ต.อ.ปริญญา   เขคม                       1 ต.ค.2538 – 30 ก.ย.2539

ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (ผกก.สส.ภ.2)

 1. พ.ต.อ.ปริญญา   จันทร์สุริยา                1 ต.ค.2539 – 30 ก.ย.2540
 2. พ.ต.อ.สุโข        พึ่งพราย                    1 ต.ค.2540 – 31 มี.ค.2541
 3. พ.ต.อ.พิชัย       ยุกตะทัต                   1 เม.ย.2541 – 27 พ.ค.2542
 4. พ.ต.อ.สุพจน์      เกษมชัยนันท์             28 พ.ค.2542 – 9 พ.ย.2543
 5. พ.ต.อ.กิตติพงษ์  เงามุข                  10 พ.ย.2543 – 17 ธ.ค.2546
 6. พ.ต.อ.พชร        บุญญสิทธิ์                 18 ธ.ค.2546 – 31 พ.ค.2547
 7. พ.ต.อ.นภดล      วงษ์น้อม                   1 มิ.ย.2547 – 29 มิ.ย.2548

รองผู้บังคับการ หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 (รอง ผบก.หน.ศสส.ภ.2)

 1. พ.ต.อ.ฐณพล     มณีภาค                    30 มิ.ย.2548 – 31 ต.ค.2550
 2. พ.ต.อ.กิตติพงษ์  เงามุข                   1 พ.ย.2550 – 6 ก.ย.2552

ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 (ผบก.สส.ภ.2)

 1. พล.ต.ต.กิตติพงษ์  เงามุข                      7 ก.ย.2552 –  30 ก.ย.2556
 2. พล.ต.ต.เชษฐา      โกมลวรรธนะ            1 ต.ค.2556 –  1 ต.ค.2559
 3. พล.ต.ต.ณพวัฒน์   อารยางกูร                2 ต.ค.2559

(ผู้จัดทำ พ.ต.ท.สุวัฒน์ บริรักษ์ พงส.(สบ.2) สภ.แสนสุข ปฏิบัติราชการศูนย์วิเคราะห์ข่าวกรองคดีอาญาตำรวจภูธรภาค 2 และ พ.ต.ท.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2)